หลักเบื้องต้นทางจิตวิญญาณ

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องทางจิตวิญญาณอันเป็นคำสอนพื้นฐานที่เหมือนกันของบรรดานักบุญทั้งหมด หนังสือเริ่มด้วยการชี้ให้เห็นถึงสภาวะปัจจุบันของเราในฐานะที่เป็นมนุษย์และครอบคลุมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น ผลลัพธ์แห่งการกระทำต่างๆของเรา ความตาย การกลับมาเกิด ธรรมชาติทางจิตวิญญาณที่แท้จริงของเรา พลังอำนาจสูงสุดอันไร้ขอบเขต ความจำเป็นที่จะต้องมีคุรุทางจิตวิญญาณ การเป็นมังสวิรัติ การดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม การปฏิบัติสมาธิ และหนทางที่แท้จริงสู่การรู้แจ้งในพระเจ้า

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB tradition: Other Authors
Format: Paperback, 124 Pages
Edition: 1st. 2006
ISBN: 978-81-8466-326-6
RSSB: TH-182-0

Price: USD 5 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 4.46, GBP 4.10
Copies: 1 2 (maximum)

COVID Surcharge of $15 to be levied on all orders of a total value under $30. This is due to the closure and/or reduced services of the postal systems in many countries due to the coronavirus pandemic. This has caused an overall unreliability of the global postal system, which formerly provided low-cost shipping.


Other Language Editions