หลักเบื้องต้นทางจิตวิญญาณ

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องทางจิตวิญญาณอันเป็นคำสอนพื้นฐานที่เหมือนกันของบรรดานักบุญทั้งหมด หนังสือเริ่มด้วยการชี้ให้เห็นถึงสภาวะปัจจุบันของเราในฐานะที่เป็นมนุษย์และครอบคลุมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น ผลลัพธ์แห่งการกระทำต่างๆของเรา ความตาย การกลับมาเกิด ธรรมชาติทางจิตวิญญาณที่แท้จริงของเรา พลังอำนาจสูงสุดอันไร้ขอบเขต ความจำเป็นที่จะต้องมีคุรุทางจิตวิญญาณ การเป็นมังสวิรัติ การดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม การปฏิบัติสมาธิ และหนทางที่แท้จริงสู่การรู้แจ้งในพระเจ้า

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 124 Pages
Edition: 1st. 2006
ISBN: 978-81-8466-326-6
RSSB: TH-182-0

Price: USD 5 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Shipping is included on all orders of $30 or more.
However, a shipping surcharge of $10 will be applied to orders under $30.
Please also click the link below:

Before placing your order, please read this important information.

When you receive your order, you may need to pay additional duties or fees which are determined by your country concerning the importing of books. These are based on your local laws which we have no control over.

Therefore, we recommend before placing your order you should inquire in advance if extra import duties/fees will apply in your country.

Responsibility of the Customer

If an order is shipped by us but is returned back to us by the courier company or postal authorities due to any of the reasons listed below, the customer will be responsible to pay the return shipping charges:

  • Customer refuses to accept the parcel
  • Customer refuses to pay any additional import duties/fees levied in their country
  • Incorrect address/contact details provided by customer
  • Non-availability of customer to receive the parcel after repeated delivery attempts

Other Language Editions