Panimulang Aklat Ispirituwal

Ang aklat na ito ay nagbibigay ng panimulang kaalaman tungkol sa paksang ispirituwalidad, ang karaniwang katuruan ng mga mistiko. Nagsisimula ito sa pagtalakay sa ating kasalukuyang kalagayan bilang tao at sinasaklaw ang mga usaping tulad ng bunga ng ating mga aksyon, kamatayan, reincarnation, ang ating tunay na kalikasang ispirituwal, ang walang hangganan, ang pangangailangan para sa isang ispirituwal na guro, vegetarianism, matapat na pamumuhay, meditation, at ang landas tungo sa God-realization.

This book provides an introduction to the subject of spirituality, the common teachings of all mystics. It starts by addressing our current situation as human beings and covers such topics as the consequences of our actions, death, reincarnation, our true spiritual nature, the boundless infinite, the need for a spiritual teacher, vegetarianism, leading an honest life, meditation, and the path to God-realization.

English: Spiritual Primer, A
Author: Hector Esponda
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 112 Pages
Edition: 1st. 2013
ISBN: 978-81-8466-231-3
RSSB: FI-182-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions