Духовната Пътека

Тази книга съдържа въпроси и отговори касаещи медитацията, зададени на Махарадж Чаран Сингх през шейсетте и седемдесетте години на миналия век. В обясненията, читателят ще намери практични съвети и насърчение както за техническите, така и за емоционалните аспекти на медитацията. Книгата започва с преглед на ученията на светците и разглежда (под формата на въпроси и отговори) целта на медитацията, създаването на атмосфера за медитация, практиката, резултатите от медитацията, и завършва с раздел посветен на милостта, любовта и предаността, тъй като те имат връзка с медитацията. Заглавието на книгата говори за медитативното състояние познато като „смърт приживе“, когато душата се изтегля от физическото тяло и навлиза във вътрешните духовните области.

This book consists of questions and answers concerning meditation, asked of Maharaj Charan Singh during the 1960s and 1970s. The reader will find practical advice and encouragement in his explanations of the technical as well as devotional aspects of meditation. The book begins with an overview of the teachings of the saints, and covers (in question and answer format) the purpose of meditation, creating an atmosphere for meditation, the meditation practice, the effects of meditation, and ends with a section on grace, love and devotion as they relate to meditation. The title refers to the meditative state known as “dying while living,” when the soul withdraws from the physical body and enters the spiritual realms within.

English: Die to Live
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 320 Pages
Edition: 1st. 2015
ISBN: 954-750-003-1
RSSB: BU-011-0

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions