Atam Gyan

आत्म्याचे शास्त्र

आत्म्याचे शास्त्र - या पुस्तकामध्ये इ. स. 1948 ते 1951च्या दरम्यान महाराज जगतसिंह जी यांनी संतमतावरील मांडलेले विचार प्रस्तुत करण्यात आले आहेत. या पुस्तकात त्यांच्या सात सत्संगांचे पूर्ण विवरण आणि अठरा सत्संगांमधील काही निवडक वचने दिली आहेत. ते रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक होते, त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून केले गेलेले त्यांचे सत्संग संक्षिप्त आणि स्पष्ट असत. यामध्ये सत्संग्यांना आणि जिज्ञासूंना लिहिल्या गेलेल्या पत्रांचे अंशदेखील दिले आहेत, तसेच त्यांच्या संभाषणांमधील काही निवडक वचनांचा संग्रह ‘आध्यात्मिक पुष्प’च्या रूपात दिला गेला आहे. महाराज जगतसिंह जी यांच्या वचनांमधून त्यांचे प्रेम आणि संवेदनशीलता दिसून येते आणि ते कशाप्रकारे उच्च आध्यात्मिक निर्मळतेस महत्त्व देत असत, हेसुद्धा कळून येते. सद‌्गुरू, आत्म्याची अधोगती आणि त्याचा आपल्या स्वगृही परतण्याचा उपाय - या विषयांवरील त्यांची वचने खूप प्रभावशाली आहेत.

This book presents the Sant Mat teachings of Maharaj Jagat Singh between 1948 and 1951. A chemistry professor by profession, Maharaj Jagat Singh's spiritual discourses were succinct, scientific, and forthright. Seven of these are presented in their entirety along with excerpts from 18 others. Also included are his selected letters to foreign disciples, axioms of spirituality, and notes from his conversations. Maharaj Jagat Singh's words reveal his great love and compassion as well as his insistence on the highest level of spiritual purity. He speaks vividly about the Masters, the downfall of the soul, and how the soul can return to its home.

English: The Science of the Soul
Author: Maharaj Jagat Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 232 Pages
Edition: 6th, 2016
ISBN: 978-81-8466-466-9
RSSB: MA-002-0

Price: USD 6 including shipping.
Estimated price: EUR 5.68, GBP 4.93
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions