Ang Agham ng Kaluluwa

Naglalaman ang aklat na ito nang mga aral ng Sant Mat na isinulat ni Maharaj Jagat Singh sa pagitan ng 1948 at 1951. Isang chemistry professor, ang mga ispirituwal na diskurso ni Maharaj Jagat Singh ay maikli at malinaw, scientific at tahasan. Pito sa mga ito ay ipinakita sa kanilang kabuuan kasama ang mga sipi mula sa 18 na iba pa. Kabilang rito ang mga piling liham sa mga banyagang disipulo, Axioms of Spirituality, at mahahalagang pakikipag-usap na pinagsama-sama sa bahaging Spiritual Bouquet. Ipinahahayag ng mga salita ni Maharaj Jagat Singh ang kanyang malalim na pag-ibig at pagkamahabagin at pagbibigay diin sa pagsunod sa mataas na antas ng ispirituwal na kabanalan. Pinangangaral niya nang buong linaw ang tungkol sa mga Master, ang pagbagsak ng kaluluwa at kung paano makababalik ang kaluluwa sa tunay nitong tahanan.   

This book presents the Sant Mat teachings of Maharaj Jagat Singh between 1948 and 1951. A chemistry professor by profession, Maharaj Jagat Singh's spiritual discourses were succinct, scientific, and forthright. Seven of these are presented in their entirety along with excerpts from 18 others. Also included are his selected letters to foreign disciples, axioms of spirituality, and notes from his conversations collected under the heading Spiritual Bouquet. Maharaj Jagat Singh's words reveal his great love and compassion as well as his insistence on the highest level of spiritual purity. He speaks vividly about the Masters, the downfall of the soul, and how the soul can return to its home.

English: Science of the Soul, The
Author: Maharaj Jagat Singh
Category: RSSB tradition: The Masters
Format: Hardcover, 272 Pages
Edition: 1st, 2019
ISBN: 978-81-943712-1-2
RSSB: FI-002-0

Price: USD 10 including shipping.
WE DO NOT SHIP TO INDIA. FAQs.
Estimated price: EUR 8.92, GBP 8.19
Copies: 1 2 (maximum)

COVID Surcharge of $15 to be levied on all orders of a total value under $30. This is due to the closure and/or reduced services of the postal systems in many countries due to the coronavirus pandemic. This has caused an overall unreliability of the global postal system, which formerly provided low-cost shipping.


Other Language Editions