Ang Landas

Ang maikling aklat, na kasama rin bilang unang bahagi ng aklat na Banal na Liwanag, ay isang napakahusay na pambungad sa Sant Mat. Naglalaman ito ng masusi at malinaw na paliwanag ng lahat ng saligang simulain ng aral ng mga Santo.

This brief volume, is an excellent introduction to Sant Mat. It contains Maharaj Charan Singh's thorough and clear explanation of all the basic principles of the teaching of the Saints. Numerous quotations from the writings of both Eastern and Western mystics demonstrate the universality of these spiritual truths.

English: Path, The
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 196 Pages
Edition: 2nd, 2012
ISBN: 978-81-8466-148-4
RSSB: FI-024-0

Price: USD 7 including shipping.
Estimated price: EUR 6.62, GBP 5.75
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions