Пътешествието на душата

Тази цветно илюстрована книжка за малки деца нагледно ни разказва историята за отделянето на душата от нейния божествен източник по време на сътворението. Душите, обрисувани като индивидуални капки, са изпратени от божествения океан от любов в творението, те са приели тела и станали част от цикъла на живота. Книжката пояснява нагледно как всички сме деца на един и същ Баща и че трябва да се обичаме един друг, както и цялото Божие творение. Тя завършва като обяснява как Бог изпраща "своята собствена Велика Сила на милост и Любов" в света във формата на Учител, за да ни пробуди за истинския ни дом и да ни отведе и слее обратно в "Океана от Светлина", където капките живеят в "щастие, мир и блаженство ... завинаги."

This colourfully illustrated picture book for young children graphically tells the story of the soul's separation from its divine source at the time of the creation. The souls, illustrated as individual drops, are sent out from the divine ocean of love into the creation, take on bodies, and become part of the cycle of life. The book illustrates how we are all children of the same Father and that we should love one another and all of God's creation. It ends by explaining how God sends "his own Great Power, mercy and Love" into the world in the form of a Master to awaken us to our true home and guide us back into "the Ocean of Light", where the drops merge back and live in "happiness, peace and bliss…forever and ever".

English: Journey of the Soul, The
Author: Victoria Parker Jones
Category: Books for Children
Format: Hardcover, 52 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8256-098-7
RSSB: BU-197-0

Price: USD 10 including shipping.
Estimated price: EUR 9.46, GBP 8.22
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions