Έντιμη Ζωή

Η κατανόηση τού γιατί πρέπει να ζούμε έναν έντιμο, ηθικό βίο, αποτελεί σημαντικό βήμα στην πνευματική ατραπό που οδηγεί στην πραγμάτωση του Θεού. Το βιβλίο ετούτο παρακινεί τον αναγνώστη να σκεφτεί και παρουσιάζει τον παγκόσμιο νόμο του αιτίου και του αιτιατού από ανθρώπινη και πνευματική έποψη. Περιγράφει την αόρατη φυλακή στην οποία ζούμε όλοι και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να υπερβούμε αυτή την κατάσταση, αλλάζοντας τον προσανατολισμό μας από τους υλικούς στόχους σε πνευματικούς.

Understanding why we should live an honest, moral life is an important step on the spiritual path to God-realization. This thought-provoking book presents the universal law of cause and effect from human and spiritual perspectives. It describes the invisible prison in which we all live and how we can transcend this condition by changing our orientation from material to spiritual goals.

English: Honest Living
Author: Margaret Faith Singh
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 108 Pages
Edition: 2nd, 2014
ISBN: 978-93-93426-02-4
RSSB: GR-215-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions