Честен Живот

Разбирането защо трябва да живеем честен и морален живот е важна стъпка по пътя към осъзнаването на Бог. Тази подтикваща към размисъл книга представя универсалния закон за причина и следствие в човешки и духовен аспект. Тя описва невидимия затвор, в който всички живеем и как можем да се издигнем над това състояние, като променим ориентацията си от материални към духовни цели.

Understanding why we should live an honest, moral life is an important step on the spiritual path to God-realization. This thought-provoking book presents the universal law of cause and effect from human and spiritual perspectives. It describes the invisible prison in which we all live and how we can transcend this condition by changing our orientation from material to spiritual goals.

English: Honest Living
Author: Margaret Faith Singh
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 96 Pages
Edition: 2nd. 2007
ISBN: 978-81-8256-719-1
RSSB: BU-215-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions