Matapat na Pamumuhay

Ang maunawaan natin kung bakit dapat isabuhay ang isang matapat, magandang-asal na pamumuhay ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagsanib na muli sa Diyos. Ang nakapupukaw ng kaisipan na aklat na ito ng tao at ispirituwal na mga pananaw ay ang unibersal na batas ng sanhi at epekto. Inilalarawan nito ang di-nakikitang bilangguan na tinitirhan nating lahat at kung paano mapangingibabawan ang kalagayang ito sa pamamagitan ng pagbabago ng ating oryentasyon mula sa materyal tungo sa ispirituwal na mga layunin.

Understanding why we should live an honest, moral life is an important step on the spiritual path to God-realization. This thought-provoking book presents the universal law of cause and effect from human and spiritual perspectives. It describes the invisible prison in which we all live and how we can transcend this condition by changing our orientation from material to spiritual goals.

English: Honest Living
Author: Margaret Faith Singh
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Paperback, 96 Pages
Edition: 1st, 2016
ISBN: 978-81-8466-523-9
RSSB: FI-215-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions