Parmarthi Pattar I

ಪರಮಾರ್ಥ ಪತ್ರಗಳು ಭಾಗ - 1

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಜೈಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀಯವರ ಪತ್ರಗಳ ಅನುವಾದವಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ, ಹುಜೂರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾವನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀಯವರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಂತರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಂತರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಈ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಚಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1896 ರಿಂದ 1903 ರ ವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾವನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀಯವರು ಸರ್ಕಾರೀ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾಜೀ ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾವನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀಯವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಜನೆ-ಸ್ಮರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾವನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವಾದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿವೆ.

This book gives the reader a rare look into the spiritual grooming of one great saint by another and contains translations of letters written by Baba Jaimal Singh Maharaj to his disciple and successor, Maharaj Sawan Singh. Covering the period 1896-1903, when Maharaj Sawan Singh was still in government service, these letters contain personal advice as well as specific instructions and encouragement in matters of meditation and the spiritual way of life, from which all disciples and spiritual seekers can benefit. 

English: Spiritual Letters
Author: Baba Jaimal Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 272 Pages
Edition: 1st, 2005
ISBN: 978-81-8466-154-5
RSSB: KN-216-0

Price: USD 8 including shipping.
Estimated price: EUR 7.57, GBP 6.57
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions