Η Ατραπός των Διδασκάλων

Το βιβλίο ετούτο προβαίνει σε συνοπτική παρουσίαση του Σαντ Ματ που είναι επίσης γνωστό σαν Ατραπός των Διδασκάλων. Ο συγγραφέας, στη δεκαετία του ’30, έζησε στην Ινδία, στο σπίτι του Διδασκάλου του επί εφτά περίπου χρόνια, έτσι εδώ δίνει μια περιγραφή της Σούρατ Σαμπντ Γιόγκα, της γιόγκα του ηχητικού ρεύματος, που είναι το επιστημονικό σύστημα μέσα από το οποίο οι Διδάσκαλοι επιτυγχάνουν τον ύψιστο βαθμό πνευματικής εξέλιξης. Το βιβλίο ετούτο θεωρείται κλα-σικό στην πνευματική λογοτεχνία του εικοστού αιώνα και καλύπτει πολλά θεμελιώδη θέματα της πνευματικής ατραπού, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων σχετικά με το σκοπό της ανθρώπινης ζωής, τους Διδασκάλους και τα καθήκοντά τους, το ακουστό ρεύμα ζωής, τα εξωτερικά και εσωτερικά σύμπαντα, το κάρμα και τη μετενσάρκωση, το θάνατο και το εσωτερικό ταξίδι πίσω στον Θεό. Ο συγγραφέας δίνει επίσης λεπτομερειακή ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του νου και προβαίνει σε ανασκόπηση των θρησκειών του κόσμου. Εξηγεί ότι στον πυρήνα του βιβλίου υπάρχει «μια επιστημονική μέθοδος για την είσοδο και πραγμάτωση του βασιλείου των ουρανών στη διάρκεια της ζωής στο ανθρώπινο σώμα».

This book presents a comprehensive discussion of Sant Mat, also known as the path of the Masters. After living in India for nearly seven years in the 1930s at the home of his Master in India, the author gives an outline of Surat Shabd Yoga, the yoga of the sound current, which is the scientific system through which the Masters attain the highest degree of spiritual development. Considered a classic of twentieth-century spiritual literature, the book covers many fundamentals of the spiritual path, including: the purpose of human life, the Masters and their duties, the audible life stream, the outer and inner universes, karma and reincarnation, death, and the inner journey back to God. The author also gives a thorough analysis of the workings of the mind, and a review of world religions. He explains that at the heart of the book is "a scientific method of entering and realizing the kingdom of heaven while still living in the human body."

English: Path of the Masters, The
Author: Dr. Julian P. Johnson
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Hardcover, 556 Pages
Edition: 2nd, 2013
ISBN: 978-93-86866-62-2
RSSB: GR-064-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions