Пътят на Учителите

Тази книга представя едно всестранно обсъждане на Сант Мат, познат също като пътят на Учителите. След като живял почти седем години, през трийсетте години на миналия век, в дома на своя Учител в Индия, авторът описва в общ вид Сурат Шабд Йога, йога на звуковия поток, който е научен метод, посредством който Учителите постигат най-високо ниво на духовно развитие. Считана за класика в духовната литература от двайсети век, книгата обхваща много от принципите на духовната пътека, в това число: целта на човешкия живот, Учителите и техните задължения, чуваемия жизнен поток, външните и вътрешните вселени, карма и прераждане, смъртта и вътрешното пътуване обратно към Бог. Авторът също представя задълбочен анализ на функционирането на ума и преглед на световните религии. Той обяснява, че в сърцето на книгата е „научния метод за навлизане и осъзнаване на небесното царство, докато все още живеем в човешко тяло.“

This book presents a comprehensive discussion of Sant Mat, also known as the path of the Masters. After living in India for nearly seven years in the 1930s at the home of his Master in India, the author gives an outline of Surat Shabd Yoga, the yoga of the sound current, which is the scientific system through which the Masters attain the highest degree of spiritual development. Considered a classic of twentieth-century spiritual literature, the book covers many fundamentals of the spiritual path, including: the purpose of human life, the Masters and their duties, the audible life stream, the outer and inner universes, karma and reincarnation, death, and the inner journey back to God. The author also gives a thorough analysis of the workings of the mind, and a review of world religions. He explains that at the heart of the book is "a scientific method of entering and realizing the kingdom of heaven while still living in the human body."

English: Path of the Masters, The
Author: Dr. Julian P. Johnson
Category: RSSB Tradition: Other Authors
Format: Hardcover, 552 Pages
Edition: 1st, 2018
ISBN: 978-93-86866-16-5
RSSB: BU-064-0

Price: USD 14 including shipping.
Estimated price: EUR 13.25, GBP 11.50
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions