Liwanag sa Ebanghelyo ni San Juan

Kapag nagtatalumpati sa mga nakikinig na taga – Kanluran, malimit gamiting batayan ni Maharaj Charan Singh ang mga Ebanghelyo ng Bagong Tipan sa kanyang diskurso. Isinalin ang aklat na eto mula sa ganyang mga diskurso at nagbibigay ng isang mistikal na pagpapakahulugan ng Ebanghelyo ayon kay Juan, ipinaliliwanag ang pandaigdig na mga katotohonang nilalaman nito na hinigitan ang aral na pangrelihiyon.

Sinipi ang Ebanghelyo tala-talata na kalakip ang mga paliwanag ni Maharaj Charan Singh na kasunod ng bawat talata. Nagtatapos ang aklat sa mga tanong at mga sagot tungkol sa iba-ibang aspeto ng Bibliya at ng relihiyong Kristiyano.

When addressing a Western audience, Maharaj Charan Singh often took the Gospels of the New Testament as the basis of his discourse. The original book in English was transcribed from such talks and presents a mystic interpretation of the Gospel according to John, explaining the universal truths it contains which transcend religious doctrine. The Gospel is quoted verse by verse with Maharaj Charan Singh’s explanations following each verse. Each Chapter ends with questions and answers about various aspects of the Bible and the Christian religion.

English: Light on St. John
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 358 Pages
Edition: 1st. 1999
ISBN: NA
RSSB: FI-056-0

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions