В търсене на светлина

Тази книга се състои от извадки от повече от 500 писма, написани от Махарадж Чаран Сингх в периода от 1965 до 1971 г. до чуждестранни търсещи и ученици. Изпълнени с благосклонност, при все това недвусмислени и откровени, тези писма предлагат практическо ръководство напоено с дълбоко разбиране за трудностите, срещани от съвременните последователи по духовната пътека. Читателят ще намери просветляващи отговори върху такива въпроси като карма, съдбата, брака, вегетарианската диета, наркотиците и алкохола, моралността, техниката за медитация и вътрешните преживявания.

This book contains a selection of more than 500 letters written by Maharaj Charan Singh from 1965 to 1971 to foreign seekers and disciples. Gracefully written, yet candid and direct, these letters offer practical guidance imbued with deep understanding of the struggles faced by modern devotees of the spiritual path. The reader will find illuminating responses on such subjects as karma, destiny, marriage, vegetarian diet, drugs and alcohol, morality, meditation technique, and inner experiences.

English: Quest for Light
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 310 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8256-088-8
RSSB: BU-073-0

Price: USD 13 including shipping.
Estimated price: EUR 12.30, GBP 10.68
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions