Светлина върху Свети Матей

Възпроизведена от записи на беседи със западняци в Индия и Америка, тази книга съдържа разясненията на Махарадж Чаран Сингх върху Евангелието на Св. Матей. Учителят обяснява универсалното мистично значение на ученията на Христос, включително множеството притчи и проповедта на планината. В края на всяка глава са предоставени въпроси и отговори, имащи връзка с текстовете в нея.

Transcribed from recordings of discourses to Westerners, this book contains Maharaj Charan Singh's explanations of the Gospel according to Matthew. He explains the universal mystic significance of Christ's teachings, including his many parables and the Sermon on the Mount. Questions and answers are also given at the end of each chapter, pertaining to the verses of the Gospel found in that chapter.

English: Light on St. Matthew
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 312 Pages
Edition: 1st. 2011
ISBN: 978-81-8256-964-5
RSSB: BU-057-0

Price: USD 12 including shipping.
Estimated price: EUR 11.36, GBP 9.86
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions