Sar Bachan Vartik

ಸಾರವಚನ

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಸ್ವಾಮೀ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸಂತರಾದ ಸೇಠ್ ಶಿವದಯಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀಯವರು ಸಂತರ ಉಪದೇಶಗಳ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಅವರು 'ಸ್ವಾಮೀಜೀ ಮಹಾರಾಜ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ೧೯ನೇ ಶಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. 'ಸಾರವಚನ'ದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ 'ಸತ್ಯವಚನ' ಮತ್ತು 'ವಾರ್ತಿಕ' ಅಂದರೆ 'ವ್ಯಾಖ್ಯೆ' ಎಂದು. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೂ ಸ್ವಾಮೀಜೀಯವರ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿವೆ. ಸ್ವಾಮೀಜೀ ಮಹಾರಾಜರು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅವರ ಉಪದೇಶವು ಹೊಸ ರೀತಿಯದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂತರ ಆವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು. ಸ್ವಾಮೀಜೀಯವರು ಆಂತರಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಂಡಲಗಳ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಚನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತಿ ಮಾಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿದೆ.

Sar Bachan, literally meaning "words of truth," contains the fundamental teachings of the saints as explained by Seth Shiv Dayal Singh, known as Soami Ji Maharaj, the first Master in the Radha Soami line of mystics. The text is a translation of notes taken during Soami Ji's discourses and conversations over a period of many years. Soami Ji explains that this is not a new teaching, but the same mystic principles taught by all true saints throughout history. He gives details of the inner spiritual regions and the process of the creation. Also included is a collection of brief spiritual sayings by Soami Ji, presented as a series of axioms.

English: Sar Bachan Prose
Author: Soami Ji Maharaj
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 176 Pages
Edition: 1st. 2001
ISBN: 978-81-8256-334-6
RSSB: KN-036-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions