Ruhani Phool

आत्मिक पुष्ष

यस पुस्तकमा सरदार बहादुर जगत सिंहजी महाराज (इ. १८८४-१९५१) का सत्संगहरू सङ्गृहीत छन् । उहाँ रसायनशास्त्रका प्रोफेसर हुनुभएका नाताले उहाँका सत्संग संक्षिप्त, सरल, स्पष्ट र विषयसँग सम्बन्धित हुन्थे । उहाँले आफ्ना सत्संगमा गुरु, आत्माको पतन र कुन तरिकाबाट आत्मा प्रभुको साँचो नामका सहायतबाट फर्केर आफ्नो असली घर पुग्न सक्दछ भन्ने विषयहरूमा राम्ररी प्रष्ट्याएर सम्झाउनुभएको छ ।

A collection of spiritual discourses given by Maharaj Jagat Singh (1884-1951). A chemistry professor by profession, his discourses are brief, simple, clear and to the point. He speaks vividly about the Master, the downfall of the soul and how the soul can return to its true Home with the help of the Name of God.

English: Discourses on Sant Mat II
Author: Maharaj Jagat Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 80 Pages
Edition: 1st. 2000
ISBN: 978-81-8256-158-8
RSSB: NP-037-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions