Ruhani Phool

ಪರಮಾರ್ಥ ಪುಷ್ಪಗಳು

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಸರ್ದಾರ್ ಬಹಾದುರ್ ಜಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀ ಮಹಾರಾಜರ (1884-1951) ಸತ್ಸಂಗಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿಯೂ, ಸರಳವಾಗಿಯೂ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು, ಆತ್ಮದ ಪತನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯನಾಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪುನಃ ತನ್ನ ನಿಜಧಾಮವನ್ನು ಸೇರಬಲ್ಲುದೆಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

A collection of spiritual discourses given by Maharaj Jagat Singh (1884-1951). A chemistry professor by profession, his discourses are brief, simple, clear and to the point. He speaks vividly about the Master, the downfall of the soul and how the soul can return to its true Home with the help of the Name of God.

English: Discourses on Sant Mat II
Author: Maharaj Jagat Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Paperback, 128 Pages
Edition: 1st. 2005
ISBN: 978-81-8256-668-2
RSSB: KN-037-0

Price: USD 5 including shipping.
Estimated price: EUR 4.73, GBP 4.11
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions