คำเทศนาทางจิตวิญญาณ เล่ม ll

หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ. 1997 ประกอบด้วยบทแปลคำเทศนาฉบับสมบูรณ์รวมแปดบท ที่ให้คำสอนโดยท่านมหาราชจรัณ ซิงห์ ในอินเดียโดยปกติแล้ว ท่านมหาราชจรัณ ซิงห์ จะนำบทเพลงสวดของนักบุญในอดีตของอินเดียมาอธิบายทีละตอน ให้สัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคในยุคสมัยปัจจุบันที่ศิษย์ทั้งหลายของท่านต้องเผชิญ เมื่อต้องพยายามดำเนินชีวิตตามหลักการของหนทางซันต์มัต โดยในการอธิบายเพิ่มเติมถึงประเด็นต่าง ๆ ท่านจะอ้างอิงคำพูดของนักบุญอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตให้คำสอนของท่านเข้าถึงผู้คนได้กว้างมากยิ่งขึ้น

This second volume was first published in 1997 and contains translations of eight complete discourses delivered by Maharaj Charan Singh in India. Typically, Maharaj Charan Singh takes a hymn by an Indian mystic of the past, which he then discusses passage by passage, relating it to the contemporary challenges faced by his disciples as they attempt to live according to the principles of the Path. In illustrating his points, he brings quotes from other saints as well, thus expanding the universal reach of his discourses.

English: Spiritual Discourses II
Author: Maharaj Charan Singh
Category: RSSB Tradition: The Masters
Format: Hardcover, 472 Pages
Edition: 1st, 2022
ISBN: 978-93-93426-27-7
RSSB: TH-062-2

Price: USD 11.00 including shipping.
Estimated price: EUR 10.41, GBP 9.04
Copies: 1 2 3 4 (maximum)

Before placing your order, please read this important information.

Other Language Editions